Familia Fidei

Welkom bij de familie van het geloof.

Iconen van Barmhartigheid in het genadejaar.

http://bisdomvanbreda.nl/nieuwsbericht.php?id=2433

Read more

Troosteres der bedroefden

/http://http://www.10tips4trips.info/2016/02/24/maria-troosteres-van-de-bedroefden/

Read more

Blogs Barmhartigheid 123

Zorg voor Vreemdelingen

Read more

Ommegang in de Reeshof

In het weekend van 12-14 juni zijn de ikonen rond het thema ‘barmhartigheid’ van Geert Hüsstege in onze parochie geweest. Het paste goed bij het feest van onze kerkpatroon, sint Antonius. Hij heeft immers ook de werken van barmhartigheid beoefend, tot in de hoogste graad.

Op vrijdagmiddag gaf Angelique Hüsstege een aantrekkelijke uitleg over de ikonen aan de kinderen van de kinderclub. Ze waren muisstil. En daarna mochten ze tot hun blijdschap een suikerspin maken. Die avond gaf Geert zelf een mooie inleiding over de betekenis en werking van ikonen. Hij zei onder meer dat telkens als de verering van ikonen onder druk kwam te staan in de geschiedenis, ze met nieuwe kracht terugkwamen. Bijvoorbeeld ten tijde van het ikonoklasme (8e eeuw). Maar ook onder het communisme. Daardoor zijn veel ikonen in het Westen verspreid, wat hun verering ten goede kwam. Ook stelde de ikoonschilder de vraag of het vereren van ikonen wel bijbels is. Die vraag beantwoorde hij positief. De Bijbelverhalen zijn zelf al beeldend. Ze roepen een beeld op in onze geest. Wat de kunstenaar doet is dat beeld veruitwendigen.

Ook is het zo dat wij mensen beeld van God zijn, een levende ikoon. Het gaat er niet om dat ikonen niet vereerd mogen worden, maar dat we geen afgoden mogen vereren. Ikonen helpen ons juist om ons Godsbeeld zuiver te houden door de ware leer in beeld te brengen. Ter afsluiting van de avond zijn we bij de ikonen gaan staan om te bidden. Zo vormden we, met de heiligen van de ikonen, één gemeenschap; de gemeenschap der heiligen.


De zaterdag in het weekend hebben we bij de ikoon van de Moeder Gods, vreugde van de lijdenden, de Akatisthos gezongen. Ondanks de hoge temperatuur in de kerk, vonden de mensen het zeer inspirerend!Het geheim van het geloof komt tastbaar nabij door de mysteries van Christus en Maria te bezingen. Overdag was er vrije inloop in de kerk, waar in een moderne wijk als de Reeshof toch aardige belangstelling voor was. Op de laatste dag vierden we de liturgie op aangepaste wijze. Bij de intrede en de offerande werden ook de aanwezige ikonen bewierookt. Na het Lof op zondagmiddag werden de ikonen weer ingepakt voor de reis terug naar Eindhoven. We zullen ze missen!


We zijn als parochie dankbaar voor de ijver waarmee Geert en Angelique Hüsstege evangeliseren (met hun kinderen!) en wensen ook andere parochies toe dat ze de verrijkende werking van deze bijzondere serie ikonen mogen ervaren. Gods zegen en nogmaals bedankt!

Pastoor Schilder, Emmausparochie Tilburg.

 


Read more

Heilig Aanschijn-dag

zondag 28 juni 2015

Read more

Barmhartigheid 123 bezoekjes

De Franciscusgroep die naar aanleiding van onze ommegang in Eindhoven is opgericht kwam donderdag 21 mei weer bijeen. De verschillende bezoeken werden geëvalueerd. Een bijzonder verhaal om met u te delen is het bezoek van twee mensen uit deze groep aan een blinde man van 94 jaar. Hij is erg mager, heeft geen familie en toonde geen belangstelling om naar buiten/beneden te gaan. Deze man zit de hele dag alleen op zijn kamer en zijn eten wordt op zijn kamer gebracht.  Bij het bezoek zijn fresia’s meegenomen met een luister-boek. Deze geur kan hij heerlijk opsnuiven terwijl hij naar het boek luistert. Hij stelt bezoek op prijs en in overleg worden de bezoeken voortgezet... Ook het bezoek aan de verschillende plekken waar dak- en thuislozen in onze stad verblijven staat op de planning.

Read more

Iconenexpositie Christusmysteries Antonius Abt Den Haag

Openingstijden
zaterdag 16 mei van 14.00 tot 19.00 uur (eucharistieviering om 17.00 uur);
zondag 17 en zondag 24 mei van 10.30 tot 11.30 uur (eucharistieviering om 9.30 uur);
donderdag 21 en donderdag 28 mei van 12.45 tot 14.00 uur (met lunchconcert om 13.00 uur).

Read more

Aartsbisschop Romero


Afgelopen week op 5 mei heeft deken Felix van Meerbergen uit Diest de nieuwe icoon van aartsbisschop Romero in ontvangst genomen. Sinds 2007 was het zijn wens dat ook Romero in zijn Allerheiligenkerk te Diest een plaatsje zou vinden. Speciaal ter gelegenheid van Romero’s zaligverklaring van 23 mei a.s. heeft hij deze icoon laten maken.Read more

"Iconen zijn de kerkelijke familieallbums" BN DeStem 29/04/2015 ZEVENBERGEN


De iconenexpositie is op 2 en 3 mei van 14.00 tot 17.00 uur in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen. Iconenschilder Geert Hüsstege opent de expositie zaterdag met een lezing. Op 9 en 10 mei is de ex-positie van 14.00 tot 17.00 uur te zien in de kerken van respectievelijk Zevenbergschen Hoek en Fijnaart.De nieuwe icoon van de Immanuelparochie werd op 25 maart gepresenteerd in de kerk van Fijnaart. De reacties verschilden volgens pastoraal werker Piet de Meijer. „Sommigen vonden de kleuren heel mooi. Maar iemand zei ook dat hij liever een beeld gehad zou hebben.” Inderdaad, waarom een icoon en geen beeld? Hij glimlacht. „Ik heb het zelf voorgesteld. De laatste jaren zijn iconen vrij po-pulair. Ze hebben vaak iets weerbarstigs, iets robuusts dat je pakt en nodigen uit tot inkeer. In de parochie zijn we heel actief en dat is ook prima. Maar het geloof vraagt ook om een moment van stilte, er moet ruimte zijn voor de binnenkant. Je hebt evenwicht nodig. Ik hoop dat een aantal mensen toch door deze icoon geraakt wordt.” Op veel iconen staan Maria en haar kind. „Maar er zijn ook genoeg andere afbeeldingen, bijvoorbeeld van de evangelisten, of van Christus zelf”, aldus De Meijer, die opstaat om een icoon te halen met daarop een afbeelding van Jezus. De figuur kijkt ernstig, bijna indringend naar de kijker. De Meijer: „Dat raakt mij. Het voelt alsof het goddelijke ook naar ons kijkt. Een icoon is daardoor eigenlijk een plaats van ontmoeting. Thuis heb ik een hoekje waar deze icoon staat. Met een kaarsje erbij. Het is mijn gebeds-icoon. Ik wil niet in de leegte bidden. Ik kan natuurlijk naar de gordijnen kijken of naar de kaars, maar nu heb ik meer een aandachtspunt.”

De Meijer las een artikel over iconenschilder Geert Hüsstege, waarna hij contact met hem opnam met de vraag of hij een icoon wilde maken. „Hij had al een soortgelijk icoon voor een andere gemeenschap gemaakt.” Bij de icoon hoort het geloofs-doek met daarop voorwerpen van parochianen die symbool staan voor een belangrijke gebeurtenis in zijn of haar leven.


Read more

Burgemeester Aalst opent ommegang

 

Openingswoord  expositie  Aalst-Waalre (&Valkenswaard)

door Burgemeester Jan Brenninkmeijer


Mijn tweede maand als burgerneester van Waalre zit er al weer bijna

op en ik mag alweer een bijzondere expositie openen, een iconen-

expositie op initiatief van de Stichting Porta Fidei ditmaal.

Voordat ik dat ga doen wil ik u kort meenemen in de. rol van de

religieuze kunst in het leven van mensen en specifiek ook iets over de

bijzondere positie die iconen daar weer bij innemen. Ik doe dat in .

mijn eigen woorden, ik ben immers geen expert zoals Geert en

Angelique Hüsstege. Daarnaast ga ik er vanwege de beperkt

beschikbare tijd maar even met zevenmijlslaarzen doorheen.

Door de historie heen hebben mensen van welke achtergrond dan

ook uiting willen geven aan hun geloof door middel van diverse

vormen van kunst. Het Oude en het Nieuwe Testament (we hebben

 

het vandaag weer gehoord en uitgelegd gekregen) staan bol van de

beeldtaal, die voor de Joden van het Oude Verbond nog gesneden

koek was, omdat het een onverwrikbaar geheel vormde met hun

wijze van leven.

In de vroege kerk, de eerste christengemeenten, ging het vooral om

christelijke symbolen zoals brood en vis om de identiteit uit te

drukken. Je zou ze kunnen vergelijken met bekende logo's zoals die

van Coca Cola of McDonalds. Ze waren enorm belangrijk om de

mensen enigszins houvast te geven in tijden dat christenen nog

gedoogd of vervolgd werden.

Vanaf 325 na Chr., als het christendom staatsgodsdienst van de  Romeinen wordt, groeit de verbeelding van het geloof in de kunst sterk. Overal worden verhalen uit de bijbel omgezet in voor iedereen zichtbare beeldende kunst en later ook in de muziek.             

Of zou je misschien beter kunnen spreken over verbeeldende kunst? Voor de

verbreiding van het Christendom onder mensen die vaak niet konden

lezen en schrijven is dit van onschatbare waarde gebleken.


Onder invloed van de reformatie in de 16e eeuw kwam er in onze

omgeving een belangrijke kentering op gang. Het eerste gebruikte

motief daartoe was het letterlijk nemen van de bijbel en dus het

gehoorzamen aan het tweede van de tien geboden van Mozes, die

het maken van afgodsbeelden verbiedt. Het tweede motief was de

stelling dat men zich onmogelijk de wereld van de Geest toe kon

eigenen met stoffelijke zaken. Alles wat beeld en verbeelding was

moest verdwijnen. Soberheid, daar ging het om. Alle aandacht moest

worden gericht op het woord van God en de Bijbel.


Met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie kon de

beeldende kunst weer terugkeren in de katholieke kerken. Veel

neogotische kerken van de late 1ge eeuwen begin 18e eeuw werden

voorzien van retabels, geschilderde afbeeldingen en glas-in-Iood

ramen met voorstellingen van Bijbelse verhalen en beelden van

kerkvaders en heiligen.

En verder herinner u zich vast nog wel de vele catechetische

plaatjesboeken voor de jeugd van het rijke roomse leven en meer

recent de rijk geïllustreerde kinderbijbel. Allemaal voorbeelden

bedoeld om ons het geloof en de sacramenten op een begrijpelijke

manier 'in te prenten.


En dan nu naar het onderwerp van de expositie: Iconen

Iconen zijn ontstaan in landen waar het christendom in de vorm van

Oosterse orthodoxie de godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de

Balkanlanden, Oost-Europa en ook Egypte en Ethiopië.

Het maken van een icoon wordt binnen de oosters-orthodoxe kerk

als een religieuze handeling beschouwd. Van de iconenschilder wordt

verwacht dat hij voorafgaand aan zijn schilderwerk bij zijn

'( biechtvader te rade gaat, en doet wat deze hem oplegt. Ter

voorbereiding brengt hij een tijd van diepe bezinning door, waarin hij

vast en religieuze teksten over zijn gekozen onderwerp bestudeert.

Iconen worden onder andere tijdens oosters orthodoxe kerkdiensten

begroet, vereerd en bewierookt. Het mysterie op de icoon wordt op

die manier als het ware tegenwoordig gesteld in het dagelijkse leven

van de gelovigen. Eigenlijk is dat net als wij katholieken dat

bijvoorbeeld in de eucharistie met het Heilig Kruis of met de gaven

van brood en wijn doen.


De centrale icoon van deze expositie is de 'icoon van het geloof', die

namens de Nederlandse gelovigen tijdens een bezoek van de

Nederlandse bisschoppen in 2013 is aangeboden aan Paus Franciscus

en door hem is gezegend. De icoon maakt onderdeel uit van een

drieluik: de icoon van het geloof, de icoon van de hoop en de icoon

van de liefde.


Met deze laatste icoon wordt meteen de brug geslagen naar de

andere iconen van deze expositie die betrekking hebben op de 7

lichamelijke werken van barmhartigheid die voortkomen uit het

Mattheüsevangelie en de 7 geestelijke werken van barmhartigheid

die dateren uit de middeleeuwen.

Het woord openen heeft bij deze expositie een diepere betekenis.

Centraal op de icoon van het geloof staat een cirkel die de geopende

Hemel verbeeldt. Daarvoor staat de Christus, die "nederdaalt ter

helle" en die de deuren van de hel bij zijn verrijzenis voor altijd

opengebroken heeft. Jezus trekt daarbij Adam en Eva, omhoog terwijl

de heiligen en de zaligen toekijken. De dood en de zonde zijn

daarmee overwonnen.

De iconen van de expositie zijn allemaal meesterwerken van de hand

van iconenschilder Geert Hüssstege, die dit werk al weer 25 jaar

lang op inspirerende en geïnspireerde wijze doet. Ik wil hem en zijn

vrouw graag feliciteren met dit geweldige initiatief en wens u allen

ook toe dat de verstilde inspiratie en boodschap van deze iconen u in

het hart mogen raken en bemoedigen.

 


Read more

Aankondiging Blad Missio


Read more

Iconenschilder in Oosterhout: 'Wat je ziet, inspireert je'

OOSTERHOUT - Barmhartigheid, onbezoldigd iets over hebben voor een ander.

Dit is het thema van de expositie van de Eindhovense iconenschilder Geert Hüsstege in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout.

Iconen zijn portretten van heiligen of uitbeeldingen van Bijbelse taferelen. Ze hebben als doel de toeschouwer uit te nodigen tot een moment van bezinning.

Als het aan Hüsstege ligt, inspireren zijn werken - die nu een tour maken langs verschillende plaatsen in Nederland - mensen om voor zichzelf te bedenken wat zij kunnen doen voor een ander. "Barmhartigheid tonen door geld over te maken aan een goed doel is natuurlijk goed, maar ook erg makkelijk. Daarbij wordt vaak vergeten dat er bij wijze van spreken om de hoek ook al iemand is die het moeilijk heeft", legt Hüsstege uit.

Lees het hele verhaal in BN DeStem van zaterdag 31 januari


Read more

Ommegang in Aalst Waalre Persbericht

Tijdens het door paus Benedictus XVI uitgeroepen 'Jaar van hef Geloof (okt. 2012 t/m nov. 2013) werd in het Bisdom 's Hertogenbosch een iconen-rondgang georganiseerd, welke ook in onze parochie is geweest. Dit bestond uit 17 iconen met als thema de 'Christusmysteries. In navolging op de tentoonstelling rondom de 'Christusmysteries' heeft iconenschilder Geert Husstege uit Eindhoven een 9-tal nieuwe iconen geschilderd met nu als thema "Werken van Barmhartigheid'. Momenteel reist de kunstschilder door het land waarbij zijn iconen in kerken en kloosters worden tentoongesteld.

Het thema 'barrnhartigheid' past prima bij de bezinning van de 40-dagen-tijd en bij het op weg zijn naar Pasen. We zijn blij dat de Iconen van 6 tot en met 23 maart a.s. in onze parochie te bezichtigen zijn. Bij iedere icoon is een beschrijving met de tekst uit het Evangelie waarop de icoon is geïnspireerd. Onder het motto "Christus komt naar U toe" willen de iconen binnen 'onze' parochie rondreizen. De iconen zijn op de volgende locaties ter bezichtiging: weekend 7 en 8 maart, in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk in Aalst weekend 14 en 15 maart, in de Willibrorduskerk in Waalre. weekend 21 en 22 maart, in de Nicolaaskerk in Valkenswaard. Op zondag 8 maart om 13.30 uur maart zal burgermeester Jan Brenninkmeijer de expositie openen.

Wij nodigen U van harte uit om de iconen te komen bekijken!

Pastoresteam en pastoraatsgroep


Read more

Workshop iconen-schilderen voor kinderen in de bouwloods van de Sint Jans’ kathedraal te Den Bosch 7 februari 2015

 

Vrolijk klingelt het beijaard van de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch als we ons busje uitstappen en alle schilderspullen naar de bouwloods ernaast brengen. De muziek zijn we vergeten voor deze workshop iconen-schilderen voor kinderen, maar dat is geen probleem in de schaduw van de Bossche klokkentoren.

Vele handen maken licht werk en in no time staat alles klaar; de tafels met plastic beplakt waarop voor ieder kind een geprepareerd plankje is klaargelegd met de voortekening er al op. Alle benodigde materialen ernaast, we willen geen tijd verliezen deze middag en we hebben de lat hoog gelegd.

 

 

Hemelse "mobieltjes"

 

Ook een speciale delegatie uit het zuidelijkste puntje van ons land arriveert. Deze workshop is de tweede prijs van de wedstrijd “Kinderen tekenen Maria voor kinderen”. Van de meer dan 100 inzendingen zijn 9 winnaars van hen de “happy few” voor deze eerste kennismaking met de wereld van iconen en de basis van deze eeuwenoude vorm van heilige kunst. 

Geert Hüsstege, dit jaar 25 jaar iconenschilder, verzorgt deze workshop en heeft daarvoor thuis met zijn eigen kinderen eerst zelf dit icoontje gemaakt. Alle kinderen moeten nu van hem hun mobieltjes opbergen om die in te ruilen voor de “mobieltjes” van de hemel. De iconen brengen ons in contact met Jezus, met Maria en andere heiligen die erop worden afgebeeld legt hij uit. Zoals een foto van opa en oma de herinnering aan hen levend houdt, zo werkt het ook met iconen: ze zijn het familiealbum van de Kerk, van heel Gods familie. 

 

Penseeltjes in de aanslag

 

Dan moeten alle ouders, broertjes en zusjes vertrekken. Ze krijgen een rondleiding in de St. Jan en sommigen gaan gezellig de oude binnenstad in. Een kaarsje wordt opgestoken met het voorbidden van het gebed voor de iconenschilder voor kinderen. Vol spanning kijken ze naar het schilderen van de eerste stappen, het voorbeeld ernaast van hoe het icoontje zal worden.

't Is even wennen, maar toch gaan ze ijverig aan de slag. Bij ieder kind lukt iets wel en ook iets weer niet. Het meest leren ze van hun fouten, hoe ze deze kunnen herstellen en met steeds meer vertrouwen rechte lijnen trekken en de juiste kleuren opzetten. Er verschijnen niet alleen blosjes op de wangen van Jezus en Maria, ook op die van de kinderen. De vingertjes gaan vaak in de lucht voor extra uitleg. Ieder heeft z’n zo eigen tempo en z’n eigen stijl zo jong als ze zijn. Er zitten grote talenten tussen!

 

Blingbling

 

Dan worden de penselen neergelegd en smikkelend van een warm worstenbroodje en verse krentenbolletje bekijken we de eerste resultaten. Het moment supreme breekt aan, de pot met goudverf wordt tevoorschijn getoverd! Met hartenlust gaan ze er mee aan de slag en krijgen echt de smaak te pakken. De één stopt te snel en de ander gaat weer te lang door, opnieuw proberen maar. Goudverf aanvullen, water verschonen en nieuwe tissues erbij.

Ondertussen komen de papa’s en mama’s verkleumd terug en mogen ze erbij blijven op voorwaarde dat ze heel stil zijn. De leraar is een beetje streng! Er mag niet gepraat worden, alleen maar zachtjes fluisteren! Hoe gebruik je het beste een penseel, wat is de juiste dikte van de verf om de kleuren in elkaar te laten overvloeien naar steeds stralendere tinten. Wat is de beste houding bij het schilderen, alles komt aan bod. And last but not least: de sterren op het kleed van Maria! Dapper gaan ze door en van opgeven willen ze niet horen.

 

Naar de Zoete Moeder

 

Tot de laatste seconde gaan ze door met de lijntjes van de rand en hoe je deze zonder hulpmiddelen zo recht mogelijk trekt. Deze rand staat symbool voor de Hemel want iconen zijn a.h.w. een raam, een venster op de Hemel. En versieren en oppimpen kunnen de dames, de jongens doen het rustiger aan. Al die blingbling! Helaas is de tijd voorbij en gaat de bouwloods weer op slot.

Dan gaan we allemaal achter de kapelaan aan, z’n witte toog wappert en de wijwaterskwast heeft hij stevig in de aanslag. De honderden kaarsje bij de Zoete Lieve Vrouw flakkeren vrolijk in de blije oogjes van de kinderen en samen bidden we ter ere van Haar een Avé. Deze speciale pastoorskwast zwiept in het rond en de icoontjes zitten goed onder de spetters. Ook de kinderen zijn opnieuw gedoopt grapt kapelaan.

 

Als een diamant

 

We zijn er zo verrast om hoe ieder icoontje weer anders mooi is en dat in zo weinig tijd en voor de eerste keer! We hebben er nieuwe vrienden bij gekregen en snel gaat alles weer aan kant, alle kwasten en verfbakjes in een bak water. Graag hadden we nog een uurtje erbij gehad, maar de kinderen zijn moe. Het is een intensieve middag geweest en niet alleen hebben de kinderen veel geleerd, maar de leraar nog meer!

Thuis mogen ze het nog verder afmaken en natuurlijk niet vergeten er bij te blijven bidden, speciaal voor kinderen die het heel moeilijk hebben en ziek zijn. Een icoon die vereerd wordt is als een stralende diamant waar de kleuren van de Hemel doorheen schitteren, de kleuren van God. Want Hij is goed en bemint de mens..

Read more

Paus: Heilig Jaar van Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft nu ook officieel een jaar van barmhartigheid aangekondigd: van 8 december 2015 t/m 16 november 2016. Speciaal voor dit jaar werken we aan de grote icoon van Gods barmhartige liefde rondom 17 thema's uit het leven van onze Heer Jezus. Reis met ons èn met Jezus mee, Hij leeft!

Met deze icoon gaan we naar Paus Franciscus. We vragen de zegen over de icoon en over de zorgen en intenties van allen die  door een financiële bijdrage de totstandkoming mogelijk maken. Het schilderen van deze icoon duurt meer dan vijf maanden. Voor uw bijdrage zie de gegevens onderaan de website.

Ecologisch BZC

Hier komt een artikel over het ecologisch BZC

.

Title one

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Title two

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.